CD Releases - NguyenTamHanCD RELEASES

Đây là những CD Releases. Hy vong Anh Chị Em sẽ mua ủng hộ để Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn có thêm điều kiện sáng tác nhiều nhạc cũng như Karaoke.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Nhạc sĩ qua Email:
nguyentamhan@gmail.com

  • CD-1

  • CD-2

  • CD-3   • CD-4


  • CD-5


  • CD-6


  • CD-7


  •  CD-8